Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από τις εργοστασιακές εγγυήσεις καλής λειτουργίας που παρέχει ο κατασκευαστής τους. Η διάρκεια ισχύος τους ποικίλει ανάλογα με το εργοστάσιο κατασκευής και ως ελάχιστη αναφέρουμε αυτή των δυο (2) ετών.